Ochrona danych osobowych RODO

Szanowny Państwo

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Jeśli otrzymałeś tą wiadomość, to znaczy, że w przeszłości skorzystałeś albo z zakupów w Naszej Firmie albo z Naszych usług, skutkiem czego staliśmy się administratorem Twoich danych osobowych. Dziękujemy za to, że nadal możemy z Państwem współpracować i zgodnie z obowiązującymi przepisami za Państwa zgodą przesyłać  pisma, produkty reklamowe, marketingowe oraz ofertowe.

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez MATBUD Gliwice Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z usług  MATBUD.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.
Informacja o ochronie danych osobowych PSB MATBUD Materiały Budowlane Kula Kazimierz Gliwice 44-121 ul. Gen. Andersa 20, NIP 6310106115, mail: k.kula@matbud.pl   MATBUD  jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe które uzyskane zostały ze źródeł publicznie dostępnych lub podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie trwania współpracy („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w przetwarzamy również dane zawarte w  dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe ma podstawie Artykułu 6 ust.1 a), b), c) i f) RODO w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków MATBUD przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  
 • ochrony praw MATBUD zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych MATBUD płatności , uzasadnionego interesu MATBUD w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług MATBUD (marketing bezpośredni), przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych na podstawie dobrowolnej wyrażonej zgody

MATBUD może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi MATBUD ma zawartą umowę współpracy, w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków MATBUD przewidzianych prawem, ochrony praw MATBUD zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu MATBUD w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;

W szczególności MATBUD może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych i windykacyjnych.
Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z MATBUD umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez MATBUD,

 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

MATBUD zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez MATBUD lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i MATBUD.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od MATBUD potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. MATBUD dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, MATBUD może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a MATBUD ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, MATBUD wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, przenoszenia Danych osobowych; macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez MATBUD oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych,

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: MATBUD Kula Kazimierz Gliwice 44-121, ul. Andersa 20, mailowo na adres k.kula@matbud.pl
Więcej na: https://matbud.pl/webpage/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec współadministratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

           

Kazimierz Kula
PSB MATBUD Materiały Budowlane
44-121 Gliwice ul. Andersa 20, tel/fax 32 3313720
44-100 Gliwice ul. Pszczyńska 133, tel/fax 32 2322712