HYDROSTOP - Iniekcyjny / 20kg nr.721

Hydrostop–Iniekcyjny służy do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody przez mury budowli w pionie i poziomie.


Ceny produktów na zamówienie będą potwierdzane przed realizacją zamówienia, gdy ilość sztuk dostępnych od ręki jest równa 0

W przypadku chęci zamówienia większej ilości niż dostępna od ręki prosimy o kontakt z handlowcem:
- d.pikulinska@matbud.pl
- 533 530 660


 • Producent: HYDROSTOP
 • Kod producenta: 8727900972610
 • Dostępność: <b style="color:#9B410E;">Na zamówienie </b> Na zamówienie  (0 szt.)
 • Czas realizacji: Do 7 dni roboczych

 

 

Hydrostop-Iniekcyjny służy do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody przez mury budowli w pionie i poziomie. Blokadę tę stosuje się do izolowania nowych i wieloletnich murów z zawilgoconej czerwonej, wypalanej cegły, pustaka wypalanego i bloczka betonowego łączonych zaprawą cementowo-wapienną minimum M5 (słaba zaprawa murarska). Prace wykonuje się bez konieczności odkopywania fundamentów budynku. Izolacje pionową przeciwwilgociową w postaci tynku można stosować na stabilne mury wykonane z cegły, pustaków ceglanych, dziurawki, bloczków betonowych, pustaków żużlobetonowych i silikatowych 

 

Własności produktu
- Blokada systemowa: pozioma, pionowa i dla wody napierającej,
- Doskonała skuteczność blokady,
- Duży zasięg penetracji od otworu ≥25cm,
- Blokada ekologiczna, bezwonna,
- Odporna na wody gruntowe agresywn. XA2,
- Odporna na ścieki bytowe, mydło, detergenty,
- Odporna na pH > 4,5 do pH 12,5,
- Kompatybilna z murem,
- Łatwa w stosowaniu, ekologiczna,
- Unikalny zestaw cech hydroizolacyjnych,
- Światowa jakość produktu, polska cena.

Opakowanie:  20kg

Przy zakupie wiekszej ilości pytaj o rabat !!! shop@matbud.pl


HYDROSTOP-INIEKCYJNYPenetrująca blokada przeciw kapilarnemu przeni- kaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych

WŁASNOŚCI PRODUKTU

• Blokada systemowa: pozioma, pionowa i dla wody pod ciśnieniem,

• Duża skuteczność izolacyjna blokady,

• Zasięg penetracji od otworu nawet 25cm,

 • Blokada ekologiczna, bezwonna,

 • Odporna na wody gruntowe agresywn. XA2, pH > 4,5 do

  pH 12,5, na ścieki bytowe, mydło, detergenty,

 • Ma własności fizykochemiczne zgodne z murem i zapra-

  wą spajającą,

 • Unikalny zestaw cech hydroizolacyjnych.

  ZASTOSOWANIE

  Hydrostop-Iniekcyjny służy do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody przez mury budowli w pionie i poziomie. Blokadę tą stosuje się do izolowania nowych i wieloletnich murów z zawilgoconej czerwonej, wypalanej cegły, pustaka wypalanego i bloczka betonowego łączonych zaprawą ce- mentowo-wapienną minimum M5. Prace wykonuje się bez konieczności odkopywania fundamentów budynku. Izolacje pionową przeciwwilgociową w postaci tynku można stoso- wać na stabilne mury wykonane z cegły czerwonej, pusta-

ków ceglanych, bloczków betonowych, pustaków żużlobetonowych i ścian murowanych z kamienia.

Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użytecz- ności publicznej, z wykonaniem nawiercania od wewnątrz lub z zewnątrz konstrukcji. Produkt jest niepalny.

Tynki wodoszczelne w miejscach, gdzie nie występują wykwity wykonuje się zazwyczaj z Hydrostopu-Zaprawy Wodoszczelnej lub Hydrostopu-Plastu. W przypadku potrze- by iniekcji cegły silikatowej, bloczków z gazobetonu i cegły na zaprawie wapienno-piaskowej lub ścian murowanych z kamienia stosuje się Hydrostop-Płyn Iniekcyjny zamiastHydrostopu-Iniekcyjnego.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Na terenach gliniastych lub podmokłych fundamenty z cegły łatwo nasiąkają po opadach i przy okresowym podwyższeniu poziomu wody gruntowej. Woda zgromadzona w dolnym pasie cegieł kapilarnie wędruje w górę na wysokość nawet kilku metrów. Aby uzyskać blokadę poziomą, w istniejącym murze nawierca się w cegle otwory, do których wlewa się produkt zmieszany z wodą. Aby uzyskać trwałą izolację pio- nową Hydrostop-Iniekcyjny z piaskiem i wodą nakłada się w postaci tynku na oczyszczony mur.

Substancje blokujące są hydrofilne, czyli przyciągają wilgoć i jej w obecności rozchodzą się do 25cm od miejsca stosowania, wypełniając cegły i fugi. Wokół iniektowanych otworów warstwa cegieł wraz ze spajającą je zaprawą sku- tecznie wyhamowuje przemieszczanie się wilgoci kapilarnej w górę i sama staje się wilgotna. Przy izolacji poziomej na- leży wykonać równocześnie izolację pionową od wierzchu posadzki do wysokości minimum 20cm powyżej górnego rzędu otworów (patrz rys. nr 3).

Jeśli ściana z cegły czerwonej wypalanej ma do 25cm grubości, położenie izolacji pionowej w formie pasa wyso- kości 30cm spowoduje powstanie izolacji poziomej bez ko- nieczności wiercenia otworów.

Rys. 1: Schematyczny rysunek uszczelnienia: zainiektowane otwory 3, klin przyścienny 4 oraz izolacja pionowa 5.

Instrukcja techniczna - Produkt 721

lub została wykonana z produktu Hydrostop-Plast, lubHydrostop-Zaprawy-Wodoszczelnej otwory można za- zwyczaj wiercić od wewnątrz na wysokości 40÷0cm nad posadzką w piwnicy.

W murach grubszych niż 24cm nawierca się od we- wnątrz lub od zewnątrz budynku dwa rzędy otworów wiertarką udarową (nie młotem udarowym) wiertłem o średnicy 20 do 24mm (patrz rys. 2) pod kątem ~45o bez przewiercania na wylot. Minimalna liczba otworów wyno- si 10 na metr bieżący ściany, po pięć w obu rzędach. Otwory mogą też być nawiercane z obu stron ściany lub pod innym kątem, ale tak, aby na 1m2 izolacji poziomej zużywane było ~3,8kg Hydrostopu-Iniekcyjnego na metr kwadratowy przekroju poziomego muru i maksymalny od- stęp między otworami wewnątrz ściany nie przekraczał 20cm.

Zaczyn z Hydrostopu-Iniekcyjnego można wlewać konewką z wąskim dziobkiem lub lejkiem do całkowitego napełnienia naturalnie wilgotnych lub wcześniej nawilżonych otworów. W przypadku bloczków betonowych otwory wierci się tylko w jednej linii w pionowych fugach.

Od posadzki (podłogi) w górę aż do 20cm nad górnymi otworami należy odkuć tynk, i pogłębić fugi nanieść opisaną poniżej izolację pionową.

Mur należy dokładnie oczyścić z śladów tynku i wykwitów, najlepiej z użyciem małej tarczy diamentowej zamontowa- nej na szlifierce kontowej z regulowanymi obrotami, fugi pogłębić do 0,5-1cm. Czyszczenie wykonać groszkownicą, meslem, szczotką na wiertarce lub w inny sposób. Izolację pionową wykonuje się z zaprawy o następującym składzie: l część wagowa Hydrostopu-Iniekcyjnego, 3 części piasku ostrego płukanego i 0,6 części wody. Przy mieszaniu zapra- wy początkowo obserwuje się dużą suchość mieszaniny -Hydrostop-Iniekcyjny stopniowo rozpuszcza się w wodzie w ciągu 2 do 3 minut. Ilość wody może się zmieniać nieznacz- nie w zależności od wilgotności piasku. W praktyce ilość wody powinna być tak dobrana, aby zaprawa dawała się na- rzucać (przylepiała się do cegły) i jednocześnie przy narzu- cie grubości 2,5cm nie było spływania zaprawy. Pierwszą warstwę zaprawy wciera się (wciska) szpachelką w uprzed- nio lekko nawilżone podłoże. Gdy pierwsza warstwa zacznie wiązać narzuca się resztę masy. Nałożoną masę z Hydro- stopu-Iniekcyjnego i piasku zatrzeć jak zwykły tynk tak, aby minimalna łączna grubość była nie mniejsza niż 0,6 cm, a maksymalna nie większa niż 1,2 cm. W miejsce połączenia ściany z posadzką wykonuje się zamiast tynku klin uszczel- niający – patrz rys 3 element rysunku oznaczony liczbą 7. Zużycie Hydrostopu-Iniekcyjnego wynosi około 3,8kg/m2.

Zaizolowane pomieszczenia muszą być dobrze wentylowane w trakcie eksploatacji. Nie zaleca się dopuszczać do po- mieszczeń piwnicznych ogrzanego, wilgotnego powietrza z wnętrza wyżej położonych części budynku, gdyż jeśli ściany są chłodne to w efekcie nastąpi wykraplanie na nich wody. Wskazane jest raczej wykonanie kanałów nawiewnych typu „Z” doprowadzających powietrze z zewnątrz. Zbyt słaba wentylacja skutkuje podwyższonym poziomem wilgotności powietrza, co może doprowadzić do wykraplania się pary wodnej na powierzchni tynku wykonanego z użyciem Hy- drostopu-Iniekcyjnego 721. W przypadku braku możliwości zapewnienia skutecznej wentylacji wskazane jest nałożenie dodatkowej warstwy z użyciem Hydrostop-Plast lub Hydro- stop-Zaprawa Wodoszczelna. Poza podanymi powyżej czyn- nościami korzystne jest (a w gruncie nie przepuszczającym wody konieczne) wykonanie na zewnątrz budynku izolacji termicznej, ekranu paroszczelnego, odprowadzenia wody z rynien na większą odległość od budynku jak na rys. 3 i wy- konanie drenażu.

Najczęściej blokadę wilgoci stosuje się w zewnętrz- nych ścianach budowli. Jednak trzeba zadbać o to, aby nie nasiąkały ścianki działowe. W tym celu wystarczy zazwy- czaj położenie wzdłuż połączenia-narożnika ściany działo- wej z zewnętrzną pasa izolacji pionowej z Hydrostopu- Iniekcyjnego szerokości 30cm na powierzchni ściany działo- wej, a przy ścianach działowych grubszych niż 25cm na- wierca się rząd otworów w linii pionowej, minimum 10 na metr bieżący i dodatkowo nakłada się nań izolację pionową. Zewnętrzne ściany budynku powinny, o ile to możliwe, mieć izolację termiczną od zewnątrz na wysokość minimum 50cm ponad górnym poziomem otworów iniekcyjnychjak pokaza- ne jest na rysunku 3. Izolacja taka może być wykonana za- leżnie od okoliczności ze styropianu ekstrudowanego XPS lub styropianu EPS ewentualnie z twardej wełny mineralnej. Minimalna grubość zewnętrznej termoizolacji to 10cm.

Izolację pionową można pokrywać płytkami ceramicznymi i farbami po 5 dniach dojrzewania pod warunkiem, że miej- sce/pomieszczenie jest w dalszym ciągu utrzymywane w wilgoci. Do malowania zaleca się farby silikonowe lub inne hydrofobowe.Nie stosować tynków gipsowych, płyt karto- nowo-gipsowych, ani tynków cementowo wapiennych.

Gdy potrzeba wyrównać lub pogrubić warstwę tynku, ewentualnie uzupełnić tynk w miejscach niezagrożonych za- wilgoceniem to do tego celu zaleca się używać Hydrostop- Zaprawę Wodoszczelną lub Hydrostop-Plast.

Hydrostop-Iniekcyjny zawiera klinkier cementowy i może wysuszać oraz podrażniać skórę oraz błony śluzowe. Jest materiałem bezzapachowym i nie zawiera pochodnych ropy naftowej. Na życzenie dostarczany jest atest PZH i Karta bezpieczeństwa.
Materiały Budowlane Gliwice