Manufacturers


Hydrostop-Impregnat Epoksydowy / 5+1kg nr.801/802


  • Code: 6705
  • Weight: 6 kg
  • Availability: Available
  • Manufacturer: HYDROSTOP
  • Price: 280.44 zł
  • Tell a friend
Hydrostop-Impregnat Epoksydowy jako dwuskładnikowa kompozycja o niskiej lepkości stosowana jest do impregnacji i wzmacniania betonu, murów, kamienia, zapraw i innych podłoży mineralnych. Po stwardnieniu ułatwia utrzymanie w czystości powierzchni.Hydrostop-Impregnat Epoksydowy jako dwuskładnikowa kompozycja o niskiej lepkości stosowana jest do impregnacji i wzmacniania kamienia, betonu, murów, zapraw i innych podłoży mineralnych. Po stwardnieniu ułatwia utrzymanie w czystości powierzchni.

Impregnat jest odporny nie tylko na działanie wody, benzyny, oleju napędowego, ale również na takie związki jak kwas solny 10%, wodorotlenek sodu 30% czy etanol i przy dwu-trzykrotnym nakładaniu z matą szklaną służy jako powłoka chemoodporna lub bez maty jako powłoka parosz- czelna do uszczelnienia podłoża mineralnego oraz do wzmacniania powłok mineralnych Hydrostop 209, 401, 403, 423 i 453.
Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym zakresie do profesjonalnego zabezpieczania mineralnego stabilnego podłoża w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, wewnątrz, a na mocnych podłożach o wysokiej mrozoodporności ≥F150 również z zewnątrz bu- dowli z wyłączeniem zewnętrznych zbiorników wody i la- kierowania powierzchni na zewnątrz eksponowanych na światło słoneczne.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Impregnat jest modyfikowaną żywicą epoksydową, która w połączeniu z utwardzaczem sieciuje uzyskując cechy two- rzywa chemoutwardzalnego wypełniającego pory impregno- wanego podłoża i ewentualnie tworzącego ochronną warstwę lakierniczą.

Podłoże musi być czyste, powierzchniowo-optycznie suche (najkorzystniej jeśli zawartość wilgoci 4%) oraz chłonne. Zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, resztki far- by i innych powłok, substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, smary), czy warstewkę skorodowanego lub przesuszonego betonu należy dokładnie usunąć poprzez sto- sowanie odpowiednich metod oczyszczania powierzchni m. in. śrutowanie, piaskowanie, wypalanie, itd. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni, a produkty Hydrostop 7 dni. Po oczyszczeniu podłoża należy je odkurzyć np. od- kurzaczem. Betony narażone na zamarzanie powinny mieć mrozoodporność minimum F150.

Na 100 części wagowych żywicy 801 należy użyć 20 części wagowych utwardzacza 802 i dokładnie wymieszać przed użyciem. Jednorazowo należy przygotować porcję mieszani- ny nie większą niż 3 kg, ponieważ czas przydatności w 20oC może być 15min.

Kompozycja Impregnatu ma niską lepkość, jednak można ją jeszcze zmniejszyć stosując do 4% rozpuszczalni- ka TKB lub do 10% TRI. Kompozycje z rozpuszczalnikiem nadają się tylko do prac na zewnątrz.

NANOSZENIE IMPREGNATU

Roztwór nakłada się pędzlem, szczotką lub wałkiem przy dodatnich temperaturach podłoża. Nanoszenie wykonać w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się wi- doczne zacieki lub kałuże impregnatu. Podłoże mało-chłon- ne gruntować jednokrotnie natomiast o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po wstęp- nym związaniu pierwszej, co może nastąpić wewnątrz lub na zewnątrz w ciepłe dni po 1h.

Każda warstwa może być nakładana jedynie, jeżeli temperatura podłoża jest niższa od temperatury punktu rosy według tabeli zamieszczonej poniżej. Przed rozpoczęciem prac należy zmierzyć temperaturę podłoża, temperaturę w powietrza i wilgotność względną powietrza. W przypadku niekorzystnego stosunku temperatury podłoża i otoczenia należy stosować nadmuch gorącego powietrza, grzejniki, wietrzenie.

Zaimpregnowane podłoże pozostawić na 16 – 24 godz. w temperaturze około 20oC lub 48 godz. w temperaturze 3oC do 18oC. Impregnowaną powierzchnię ochraniać w tym cza- sie przed wodą np. opadami lub rosą.

Optymalne warunki pielęgnacji to temperatura >15 oC i wilgotność względna powietrza do 65%. Przy wyższej wil- gotności na utwardzonej powierzchni może mogą wystąpić zmętnienia, nierównomierności optyczne, kleistość. Warunki i wilgotność powietrza w czasie przygotowania, nakładania i utwardzania mają duży wpływ na jakość i właściwości wy- konanej impregnacji. Szczególnie krytyczny wpływ na wy- gląd i jakość powłoki ma obniżenie temperatury podłoża podczas utwardzania poniżej temperatury punktu rosy. W czasie utwardzania produktu miejsce pracy zabezpieczyć przed zalaniem wodą, chemikaliami oraz przed zapyleniem. Utwardzenie kompozycji żywicy z utwardzaczem w tempe- raturze pokojowej należy przeprowadzić w czasie 7 dni w celu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej oraz w czasie 14 dni w celu osiągnięcia odporności chemicznej.

W trakcie impregnacji należy zadbać o to aby na impregno- wanej powierzchni nie wystąpiła rosa. Poniższa tabela poda- je dla kilku wartości wilgotności względnej powietrza o ile stopni Celsjusza podłoże może być chłodniejsze od powie- trza.

Po dodaniu utwardzacza do żywicy, rozpoczyna się proces utwardzania, któremu towarzyszy wydzielanie się ciepła. Im większa jest masa przygotowanej kompozycji, tym szybciej przebiega proces utwardzania i większa jest ilość wydziela- nego ciepła. Zabrania się mieszania żywicy w naczyniach z tworzyw termoplastycznych oraz w masie większej niż 3kg jednorazowo. W szczególności nie wolno mieszać żywicy z utwardzaczem w beczce (ryzyko eksplozji).

Ze względu na zawartość żywicy epoksydowej produkt działa drażniąco przy zabrudzeniu na oczy i skórę oraz może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą. Za- nieczyszczoną powierzchnię ciała natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Dokładniej można dodatkowo domyć denaturatem. Podczas mieszania oraz nanoszenia na powierzchnię stosować odpowiednie rękawice, odzież ochroną i osłonięcie oczu/twarzy.
Uwaga: utwardzacz ma cechy substancji żrącej. Obowiązko- we szczelne rękawice i odzież ochronna, a przy pracy na wysokości twarzy obowiązkowa osłona twarzy. Produkty przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Materiały Budowlane Gliwice